روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 877  |  تاریخ: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
<
>

رودررو با محمد معتمدی از شخصیت خیام تا خواندن در اپرایی به همین نام؛