روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 877  |  تاریخ: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
<
>

گزارش «همدلی» از شوربختی و نیکبختی‌هایی که پول نفت برای اقتصاد ایران ایجاد کرد
هزینه تراشی نکنیم
 پول نفت مدیریت شود
ذخایر آبی اصفهان به کمتر از 10 درصد رسیده است
سقف ارز همراه مسافر برای هر نفر ۵ هزار یورو ابلاغ شد