روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 874  |  تاریخ: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
<
>

 برای رئیس‌جمهور شدن، توانایی جمع و تفریق داده‌ها کافی نیست