روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 850  |  تاریخ: دوشنبه 27 فروردین 1397
<
>

«صدایِ مهربانی» آغاز می شود
پناهِ کن
نمایش «قلب سیمرغ» برای کودکان کار
«میتینگ شیطان» آماده نمایش شد
فیلم جدید متیو مک کانهی با یک ماه تاخیر می‌آید