روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 834  |  تاریخ: چهارشنبه 23 اسفند 1396
<
>

«همدلی» به بهانه ناآرامی‌های اخیر در شرق اصفهان بر سر آب زاینده‌رود، بخش‌هایی از گزارش بانک جهانی پیرامون منابع ایران را ترجمه کرد