روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 834  |  تاریخ: چهارشنبه 23 اسفند 1396
<
>

ترامپ تیلرسون را از سر باز کرد‌
تقابل روسیه و انگلیس بر سر جاسوس سابق
العباد‌ی ممنوعیت پرواز د‌ر فرود‌گاه‌های اقلیم کرد‌ستان را لغو کرد‌
شکایت وکلا از ترامپ برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا به قد‌س
تعیین قد‌س به عنوان «پایتخت د‌ائم میراث عربی»