روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 810  |  تاریخ: سه شنبه 24 بهمن 1396
<
>

کارشناسان سیاسی بعد از گفته‌های رئیس‌جمهوری، نقش همه‌پرسی برای گشایش در گره‌های سیاسی و اجتماعی را ارزیابی ‌کردند
فساد دشمن دین، اخلاق، رشد، پیشرفت، همبستگی و عدالت اجتماعی است