روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 793  |  تاریخ: سه شنبه 03 بهمن 1396
<
>

غبارستان
وجود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان «هزینه فاقد» در مدیریت شهری قبلی
قصه تلخ دست‌‌‌ها