روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 782  |  تاریخ: چهارشنبه 20 دی 1396
<
>

تغییر نام، تضمین کننده حضور مخاطب عام
همدلی سناریوی طرد هنرمندان را به بهانه صدور مجوز دیر هنگام برای یکی از آثار حبیب،  بررسی کرد
«عرق سرد» با «من» فرق دارد
نمی خواهم سیاهی لشکر باشم
حضور فروشنده در میان نامزدهای جایزه بفتا زیر سایه اعتراض‌های اخیر؛