روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 759  |  تاریخ: سه شنبه 21 آذر 1396
<
>

در حالی که بودجه 97انقباضی بسته شده است، دولت ردیفی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفت
شورش علیه سرمایه‌داری