روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 756  |  تاریخ: سه شنبه 14 آذر 1396
<
>

بعضی‌ها چه روح لطیفی داشتند؟ دارند؟
صنعت سحرِ سینمای حاتمی