روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 748  |  تاریخ: شنبه 04 آذر 1396
<
>

گزارش «همدلی» از برگزاری کنگره توسط دو تشکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی:
فقیه متفاوت