روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 742  |  تاریخ: چهارشنبه 24 آبان 1396
<
>

کاترین دیکسون: در کشورهای دیگر از رشوه‌های خرد حرف می‌زنیم اما در عربستان از تاراج