روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 742  |  تاریخ: چهارشنبه 24 آبان 1396
<
>

وقتی قرار است پوپولیسم عدالت اجتماعی ایجاد کند