روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 741  |  تاریخ: سه شنبه 23 آبان 1396
<
>

تیرهایی که به سنگ می‌خورد
مطالبه‌گری ویژگی اصلاحات است