روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 741  |  تاریخ: سه شنبه 23 آبان 1396
<
>

مردمی که خانه‌هایشان زود خراب می‌شود
اگر درتهران زلزله بیاید فضاهای خالی برای اسکان نداریم
بیش از 400 کشته و 7000 مجروح