روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 722  |  تاریخ: یکشنبه 30 مهر 1396
<
>

ما و این اقبال بلند
جهان بدون زن، ترسناک است!
وقتی نه خانی رفته و نه خانی آمده!
نفس بکشیم و خفه نشویم
پاییز و رفتن‌هایی که پایانی ندارند
رقه در دوران پساداعش!