روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 714  |  تاریخ: پنجشنبه 20 مهر 1396
<
>

زنان علیه سینمای مردان
زانو زدن «جن‌گیر» در مقابل یک دلقک
داستان مردی که از خاک برخاست