روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 714  |  تاریخ: پنجشنبه 20 مهر 1396
<
>

اشتری: ایران از امنیت فراگیر و پایدار برخوردار است
 سپاه محبوب دل‌های مردم منطقه است
 روزنامه گاردین؛ سعید کمالی دهقان، 10 اکتبر 2017
مطهری: روسای قوا حرف‌شان را در جلسات خصوصی بیان کنند