روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 714  |  تاریخ: پنجشنبه 20 مهر 1396
<
>

وزیر ارشاد: اولویت با حوزه تجسمی است
برای شعر تازه، اجازه بی‌اجازه!
چهارگوشه هنر
اولین عکس از «مصادره» با رضا عطاران