روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 700  |  تاریخ: یکشنبه 02 مهر 1396
<
>

آی عشق چهره آبی‌ات  پیدا نیست
گیسوی پریشان عشق