روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 699  |  تاریخ: پنجشنبه 30 شهریور 1396
<
>

اعضای قبلی شورای شهر چند خودرو داشتند و در اختیار خانواده هایشان بود
 چیستی مسئله و موضوع
	آمار  ۱۰ ساله مدیرعامل ستاد دیه کشور از موتورسورانی که جان خود را به‌واسطه رانندگی با این وسیله از دست می‌دهند