روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 699  |  تاریخ: پنجشنبه 30 شهریور 1396
<
>

ادامه رایزنی ها برای تمدید یا تشدید توافق اوپک
امضای قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران در لندن
قراردادهای فاینانس مطابق  قانون برنامه ششم و بودجه 96 است