روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 693  |  تاریخ: پنجشنبه 23 شهریور 1396
<
>

روزانه بیش از چهل نفر در جاده‌های ایران کشته می‌شوند
یک پوشش خبری ساده
اصلا چه کاری است؛ بنشینید همان خانه فوتبالتان را تماشا کنید