روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 693  |  تاریخ: پنجشنبه 23 شهریور 1396
<
>

بی‌خبری مردم از بلیط نیم بهای سینما
نبرد واقعی در آسمان و زمین
«رگِ خوابِ» و «فروشنده» فاتح شب سینمای ایران
«نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» به هفته پایانی رسید