روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 646  |  تاریخ: دوشنبه 26 تیر 1396
<
>

      زندانها می‌توانند صاحب «شیرخوارگاه» و «مهدکودک» شوند
رضاخان جذامی‌ها را ایزوله کرد، قالیباف معلولان را
زنان ایران و حذف سقف های شیشه ای