روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 644  |  تاریخ: شنبه 24 تیر 1396
<
>

      کاهش ۱۴ درصدی وابستگی بودجه به نفت طی 4 سال
آینده مثبت برای کشورهای صاحب گاز در جهان
5000 مگاوات نیروگاه پاک در پنج سال آینده
پایان دوران نفت هنوز فرا نرسیده است
بررسی قرارداد توتال در دستور کار مجلس