روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 509  |  تاریخ: پنجشنبه 23 دی 1395
<
>

      انصراف «فیلشاه» از فجر
سلیقه مخاطب ایرانی تربیت نشده است
«فروشنده» نامزد جوایز فیلم آسیا شد
«بفتا» نامزدهای خود را شناخت
سریال‌سازی برادران کوئن