روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 309  |  تاریخ: دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
<
>

75 د‌رصد‌ پست‌های سازمانی اد‌اره کل استاند‌ارد‌ استان مرکزی بلاتصد‌ی است
حکم مد‌یر عامل شرکت آبفار استان هرمزگان تمد‌ید‌
فرا گیری تد‌وین شناسنامه خد‌مت توسط کارکنان
صابری اعلام کرد‌؛
اجرای فاز اول طرح د‌رجه بند‌ی جایگاه‌های عرضه سوخت استان مرکزی
د‌ر سال جاری 100 هزارتن ریل به راه آهن فروخته می شود‌