سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1521

مشق کلمات

بخش اول تولید:
بخشی از اقتصاد که به استخراج مواد خام و منابع طبیعی از محیط می‌پردازد.

منبع: جامعه‌شناسی دیانا کندال