سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1521

درست بنویسیم

در موارد زیر بهتر است دو بخش تركیب، جدا نوشته شود:
آنگاه - آن گاه،
آنسو - آن سو،
اینگونه - این گونه.

منبع: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی