روز خبرنگار و زوایایی که باید بهتر دید
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1484

درست بنویسیم

تَرکه= (فتح اول، سکون دوم) شاخه باریک جدا شده درخت
تَرِکه= (فتح اول، کسر دوم): میراث
تَرَکه= (فتح اول و دوم) این تلفظ غلط اما مصطلح است
منبع: اینستاگرام سهند ایرانمهر