جامعه ایرانی میانه یک دوئل سیاسی
مهدی روزبهانی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1455

جزئیات سعدی

نکو سیرتش دید و روشن قیاس
سخن‌سنج و مقدار مردم‌شناس
به رای از بزرگان مهش دید و بیش
نشاندش زبردست دستور خویش
چنان حکمت و معرفت کار بست
که از امر و نهی‌اش درونی نخست
در آورد ملکی به زیر قلم
کز او بر وجودی نیامد الم