چاپ خبر
یک روز تلخ‌تر از زهر
روزنامه همدلی   |   17 مرداد 1397   |   کد خبر: 51017   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n51017

رضا نامجو‪-‬ گاهی نمی دانی خوش باشی از یک روز دیده شدن یا غصه های عالم یک بارکی سرت هوار شوند از این دورویی و تقلب آشکار!
گفته اند روز 17 مرداد به نام خبرنگاران مزین شده. سال‌های اول آغاز به کار می شود دلخوش باشی به گرامیداشت‌های پر سخنرانی فلان مقام مسئول و بهمان مسئول روزنامه. بعدتر اما انگار حقیقت خودش را به بی پیرایه ترین شکل ها می اندازد توی دامنت. برای خیلی هامان، روز خبرنگار تلخ تر از روزهای قبل و بعد از آن است.
اینکه رویا ببافی و همه بافته هایت به یغما بروند تلخ نیست؟ دیدن آدمک های رسانه ای که از نوشته های تو و همکارانت ریسمان می سازند برای بالا رفتن از دیوار سیاست و ثروت چطور؟ سخت نیست تمام داشته های جمعی یک صنف را به تاراج ببرند و بعد همان ها از اهمیت خبررسانی و رسالت اهل قلم بگویند؟ سخت تر نمی شود روزگار اگر 17 مرداد هر سال یا یکی دو روز این طرف و آن طرف، همان ها بروند پشت میکروفن و بعد تو و همکارانت را خطاب قرار بدهند که قلم هایتان شریف است و باید قدرش را بدانید؟
امروز از روزهای قبل تجربه بیشتری دارم. می خواهم بی تفاوتی را بیندازم وسط معرکه ایده آل های بر باد رفته و جیب های خالیمان. حتی اگر آن وجود تا دیروز استوار و امیدوار که گوشه ذهن هر کدام از ما داشت جان می گرفت، بخواهد به کلمه «رسالت» بیندیشد در هیاهوی این ذهن شلوغ، می پرم وسط نطق های شریفش و می افتم به جانش تا خاموش شود.
به قاطعیت دریافته ام نطق های توخالی شان را. آن سخنرانی های پرطمطراق فقط ملال می آورد این روزها. نمی توانم بشنوم این نیرنگ های زنجیروار را که از ذهن مشوقان اهل قلم به زبان‌هاشان رانده می شود.
من و شاید خیلی از ما دیگر توان شنیدن این حرف‌ها را نداریم. آسانسور پیشرفت حامیان ریاکار در میان روابط تشکیلاتی پیچیده، هر روز دارد سریع‌تر می‌شود و ما فقیرتر. این فقر دیگر نه رسالت می شناسد نه امید به بار می آورد. تبریکی در کار نیست. کاش برویم سراغ کاری دیگر، جایی دیگر. شاید روزگار کمی ملایم تر رفتار کند. شاید آنها که نشسته اند بیرون گود و به من و ما می گویند قلم به مزد بروند سراغ سوژه هایی جدیدتر!