سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

مشق کلمات

ابزار تولید:
ابزارهایی که به وسیله آن‌ها تولید کالاهای مادی در یک جامعه انجام می‌گیرد که نه فقط فناوری، بلکه روابط اجتماعی میان تولیدکنندگان را نیز شامل می‌شود.
منبع: جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز