جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

سن‌گرایی:

اصطلاح ابداع شده توسط «رابرت باتلر» برای اشاره به پیشداوری و تبعیض در حق سالمندان.
منبع: «فرهنگ فشرده جامعه‌شناسی» ریچارد شفر