جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

اَنعام/ اِنعام:

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. اَنعام به فتح اول، جمع «نَعَم» و به معنای چارپایان است. ولی اِنعام، به کسر اول، به معنای «بخشش» است:
ای گدایان خرابات، خدا یار شماست
چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند (حافظ)
منبع: «غلط ننویسم» ابوالحسن نجفی