سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

یادداشت‌نویسی به مثابه مبارزه با دیو فراموشی

مجید روانجو (شاعر و نویسنده)
درباره هر اتفاق و رویدادی، در مورد هر زمان و مکان و شئ خاص یا غیر خاصی می‌شود یادداشت نوشت. خلاصه در باره هرچیزی که می‌بینید یا نمی‌بینید، هرچه می‌شنوید یا نمی‌شنوید، هرچه دوست دارید و می‌پسندید یا دوست ندارید و نمی‌پسندید، می‌توانید یادداشت بنویسید. یادداشت نوشتن شما به منزله حک کردن مهر حضور شما بر آن زمان و زمانه است. وقتی در باره فیلمی، شعری، یک نمایش تئاتری یا یک تابلوی نقاشی یادداشتی می‌نویسید، درست به همان صورت که آن اثر هنری در یادداشت شما ثبت می‌شود، شما نیز در خاطره آن اثر ثبت خواهید شد.
با یادداشت‌نویسی در باره یک اتفاق عینی یا ذهنی، زمان دراماتیک و نیز زمان واقعی در آن مقطع حبس می‌شود. یادداشت‌نویسی مثلا پس از دیدن یک فیلم اثرگذار باعث می‌شود شما روند رویدادها و کنش و واکنش شخصیت‌ها را بهتر درک کنید و به قول امروزی‌ها بتوانید در جایگاه کارگردان دوم فیلم اظهار نظر و اظهار وجود کنید. یادداشت‌نویسی قد علم کردن مقابل دیو فراموشی است. با این کار، ذهن شما به طور اتوماتیک و خودکار موظف و وادار می‌شود اتفاق‌ها، رویدادها و محفوظات را در جای درست خود قرار دهد و به وقت مناسب نیز آن‌ها را احضار کند و به کار گیرد.
یادداشت‌نویسی، شما را هنگام اظهار نظر، مخالفت یا موافقت در باره یک کنش خارجی یا داخلی منضبط می‌کند و به تعبیری اغلب نصایح بزرگانی چون سعدی علی‌الرحمه را در شما مسجل می‌کند.
با یادداشت‌نویسی مدام، در آن واحد به دو انسان تبدیل می‌شوید: انسانی کنش‌گر، فعال و با حوصله و انسانی که پیوسته در پی انتقاد از خود است.
سخن کوتاه: یادداشت‌نویسی، سرانجام، در هر زمینه‌ای که مایلید، به تقویت قدرت بازیافت، تحلیل، تصمیم و پیش از آن به توان اندیشه‌ورزی شما منجر می‌شود.