جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

درست بنویسیم

انسانیّت:

در بعضی از نوشته‌ها این کلمه را به معنای «آدمیان» به کار‌‌ می‌برند. انسانیت در عربی یا فارسی مطلقا به این معنی نیست و از استعمال آن باید پرهیز کرد.

منبع: «غلط ننویسم» ابوالحسن نجفی