کرونا، محرم و یک حق‌الناس بزرگ
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1478

درست بنویسیم

«رویت»، دیدن آنچه در انتظاری، «نظر» به معنی نگریستن
«شک»، محتمل دانستن مساوی دو چیز، «ریب»، محتمل دانستن همراه با تهمت. «عجله»، شتاب پیش از موعد، «سرعت»، شتاب به وقت.