کرونا، محرم و یک حق‌الناس بزرگ
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1478

اِنتِساب/ اِنتِصاب

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. انتساب (با حرف«س») به معنای «نسبت داشتن» و «مرتبط بودن» است: «اولین قدم منتقد در کار انتقاد آن است که از صحّت انتساب اثر به صاحب اثر مطمئن گردد.» ( از کتابی در نقد ادبی)
اما انتصاب (با حرف «ص») به معنای «گماشتن» و «نصب کردن» است:
«انتصاب او به ریاست اداره موجب اعتراض کارمندان شد.» (خبر روزنامه)

منبع: «غلط ننویسم» ابوالحسن نجفی