سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

حرف اول

همه‌پرسی یک فرصت است

روز گذشته رئیس جمهور برای چندمین بار بر لزوم بهـره‌گیری از مکانیســم«همــه‌پرسی» تایید کرد؛ سازوکاری که با هوشمندی در قانون اساسی کشور گنجانده شده تا در مواردی که حل مسائل کشور به بن‌بست خورده، از آن استفاده شود. با این همه این موضوع که در جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست و حداقل پذیرش نظام جمهوری اسلامی از سوی مردم با استفاده از همین مکانیسم مشخص شد، اما برای برخی از افراد، نهادها و محافل داخل نظام، حساسیت‌زا شده است. برخی از اساس منکر وجود بن‌بست در حل مسائل کشور می‌شوند و گویی اذعان به این موضوع را نشانه‌ای از ضعف اداره کشور می‌دانند و از همین‌رو آن را انکار می‌کنند. برخی دیگر نیز انجام همه‌پرسی را مقدمه‌ای برای تغییر نظام می‌دانند؛ این برداشت شاید از آن‌رو تقویت می‌شود که استقرار نظام اسلامی در مجرای جمهوری به‌واسطه یک همه‌پرسی انجام شد. اما واقعیت این است که همه‌پرسی حق مردمی است که در تعابیر رهبران انقلاب، اصول قانون اساسی، وصیت‌نامه‌های شهدا و توصیه اولیای دین، نسبت به ادای آن توصیه بسیار شده است. حق مردمی که می‌بینند مدیران انتخابی و
انتصابی‌شان نمی‌توانند مسائل را حل کنند، حق دارند که در این‌باره از آن‌ها نظرخواهی شده و نظرشان در اداره کشور اعمال شود. به تعبیر صریح‌تر همه‌پرسی یک فرصت است و آن چنان که برخی می‌اندیشند، تهدید نیست.