نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

جمله‌های پرسشی:

جمله‌های پرسشی اغلب درست مانند جمله‌ خبری هستند. فقط در آغاز آن‌ها واژه‌ «آیا» آورده می‌شود. گاهی برای ساختن جمله‌ پرسشی از واژه‌های پرسشی مانند چه‌کسی، چگونه، کجا، چه هنگام، کدام یا چه، که و کی بهره می‌گیریم. در این صورت، هر کدام از این واژه‌ها به جای مسند، مفعول یا متمم می‌نشیند.(گاهی جمله فقط با تغییر آهنگ کلام، پرسشی می‌شود)
    نمونه:
الف) چگونه می‌توان مخترع یا کاشف بزرگی شد؟
ب) در چه ماه‌هایی بیش‌ترین بارندگی رخ می‌دهد؟
پ) چرا سمندر عینکی را به این نام می‌خوانند؟
ت) بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین سیاره‌ منظومه‌ خورشیدی کدام است؟