تشکیک در جمهوریت نظام
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1795

لطفعلی صورتگر؛ از دانشگاه شیراز تا دانشگاه کلمبیا

صورتگر، فرزند میرزا محمدعلی، ملقب به مسعودالملک از خوشنویسان بنام شیراز بود و جدش آقالطفعلی شیرازی، از نقاشان هنرمند و چیره‌دست قرن سیزدهم هجری بود که کارهای او در موزه‌های پاریس و لنینگراد موجود است. لطفعلی صورتگر تحصیلات ابتدایی را در شیراز گذراند، سپس به هند رفت و دوره متوسطه را در آنجا به پایان رسانید و به ایران بازگشت و به خدمت ادارات دارایی و فرهنگ درآمد و مجله «سپیده‌دم» را در شیراز تأسیس کرد. او در سال ۱۳۰۶ برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی درجه دکتری گرفت. موضوع پایان‌نامه دکتری او «نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلستان در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی» بود. وی پس از بازگشت از انگلستان به تدریس ادبیات فارسی و انگلیسی پرداخت و چندی نیز ریاست دانشگاه شیراز را به عهده داشت، مدتی نیز مدیر مجله آموزش و پرورش و عضو فرهنگستان ایران بود. او سفرهایی به کشورهای شوروی، آمریکا و پاکستان کرد، و به‌مدت یک‌سال به‌عنوان استاد در دانشگاه کلمبیا به تدریس پرداخت. او که زاده سال ۱۲۷۹ در شیراز بود روز ۳ مهر ۱۳4۸ در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیه شیراز است.
نمونه شعر صورتگر: هر باغبان که گل به سوی برزن آورد/شیراز را دوباره به یاد من آورد/آن‌جا که گر به شاخ گلی آرزوت هست/گل‌چین به پیشگاه تو یک خرمن آورد/نازم هوای فارس که از اعتدال آن/بادام‌بن شکوفه مه بهمن آورد/نوروزماه، فاخته و عندلیب را/در بوستان، نواگر و بربط‌زن آورد/ابر هزارپاره بگیرد ستیغ کوه/چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد/من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ/تا دل‌نواز من خبر از گلشن آورد/آید دوان دوان و نهد برکنار من/آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد.‌»
تالیفات: سخن‌سنجی؛ کتابی در تاریخ سخن سنجی، تجلیات عرفان در ادبیات فارسی، ادبیات توصیفی ایران، ادبیات غنایی ایران، اصول علم اقتصاد، دیوان شعر، عناصر موجود در ادبیات پارسی، تاریخ ادبیات انگلیسی به زبان فارسی (۳ جلد) و...